Tal vid demonstration 18.8 2016

Jag är född och uppvuxen i Finland. Jag har gått i skola här i Kristinestad, i den världsberömda finländska skolan. Där fick jag lära mig att alla människor har samma värde, samma mänskliga rättigheter. Jag fick lära mig att Finland är en demokrati, där den enskilda människan respekteras. Jag fick lära mig att om man ser någon göra något som inte är rätt, utan som är omänskligt och förkastligt så ska man säga till. Därför är jag här idag.

Nu är det annorlunda. Jag tänker på de lärare som idag ska undervisa våra barn i Kristinestads skola, några hundra meter härifrån. Efter de inskränkningar regeringen gjort i de asylsökandes rättsskydd, efter att man med sitt exempel visar att man kallsinnigt får avfärda människor i behov av hjälp och skydd – vad kan våra lärare undervisa våra barn om? Hur ska de kunna tala om det som varit självklart för oss – demokrati, mänskliga rättigheter, moral, empati? Från och med nu är Finland inte längre ett demokratiskt land. De mänskliga rättigheterna åsidosätts medvetet av regeringen. Det är en skrämmande verklighet att plötsligt befinna sig i.

När man ser någon göra något som inte är rätt ska man säga till, har jag fått lära mig. De senaste veckorna har det kommit hundrafemtio brev till Juha Sipilä från människor som vill påminna om vår gemensamma värdegrund och om de internationella bestämmelser om mänskliga rättigheter som Finland förbundit sig till. Jag vill påminna oss alla om dem en gång till. Jag kommer att börja med FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dessa kan enkelt hittas i sin helhet på nätet. Jag kommer att läsa de mest relevanta artiklarna för oss i den här situationen.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 3 Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 7 Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8 Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Artikel 10 Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Artikel 14 Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.

Artikel 19 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

”Ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling.”

Finlands grundlag, paragraf 6

”Jämlikhet. Alla är lika inför lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon orsak som gäller hans eller hennes person.”

De senaste veckorna har Juha Sipilä fått 150 brev (i nov 2016 över 700 brev, red anm.) som vill påminna honom om det här, liksom om våra moraliska skyldigheter som ansvarskännande medmänniskor. Många har påmint honom om den kristna värdegrund vårt samhälle vilar på. Sipilä har valt att avfärda den här massiva insatsen av vanliga finländare som att ”det är klart att man berörs av enskilda fall”

”Det är klart att man berörs av enskilda fall.” Det är ett kallt, cyniskt, byråkratiskt språk Juha Sipilä talar. Det han kallar för ”enskilda fall” kallar jag för människoliv. Vi är alla ”enskilda fall”. Det är just respekten för vart och ett människoliv, vart och ett ”enskilt fall” som utgör den värdegrund vårt samhälle vilar på. Varje ”enskilt fall” av människorättsligt övergrepp är ett för mycket. Och är det verkligen enskilda fall? Är det inte snarare så att vi håller på att avslöja ett utstuderat system. De senaste dagarnas avslöjanden i media om Migrationsverkets hårresande argumentation för att få människor ut ur landet visar bara på toppen av ett isberg.

Juha Sipilä svarar att han tycker att Finlands asylsystem fungerar väl. Nigerianska kvinnor, offer för människohandel deporteras. Juha Sipilä tycker att systemet fungerar väl. Traumatiserade och fysiskt lemlästade offer för personligt riktade bombattacker får avslag på asylansökan med motiveringen att bomben i deras bil riktades mot bilen, inte mot dem. Juha Sipilä tycker att systemet fungerar väl. Människor som deporterats mördas några dagar efter att de tvingats tillbaka. Det är ett mycket effektivt system. Det är ett sannfinländskt system. Den sannfinländska riksdagsmannen Juho Eerola förklarade för en tid sen nöjt att den sannfinländska asylpolitiken nu är Finlands asylpolitik. Juha Sipilä låter asylpolitiken styras av ett sannfinländskt system som vilar på en rasistisk värdegrund. Juha Sipilä låter det hända. Men jag har lärt mig i den finländska, världsberömda skolan att om man ser att någon gör något som är omänskligt och förkastligt så ska man säga till.

Now I want to talk to you, my friends that are seeking asylum, protection here in Finland. I’m deeply sad that we have to gather here today. I’m deeply worried about the state of my country. I’m so sorry that we are not treating you better than this. But I’m very glad to see that so many of you have turned up today for this peaceful demonstration. I want to tell you asylum seekers that we see you. We see you and we understand your big desperation right now. I know that you are scared, I know that you can’t sleep at night, that you have pain in your body, that some of you have tried to kill yourself because of the situation. We see you. I and a lot of people with me wish that we could do so much more for you, but we will do everything we possibly can. You are not alone. The absolute majority of the finnish people do not agree with the disgraceful refugee politics that is in Finland now. There is still hope, because we have just started to raise our voices. Now I will continue in Swedish, my mothertongue.

Sanningen är att Juha Sipilä inte är stor nog för sin uppgift. Att leda ett land innebär inte att man ser på människor som ”enskilda fall”, som siffror i en kalkyl som ska hålla ett tomt maskineri gående. Han vill att vi ska hitta vår talkoanda. Är det så här man inspirerar ett folk? Jag och många med mig har förlorat all lust att arbeta för Juha Sipilä. Vi skäms att kalla oss finländare. Vi vill liksom Juha Sipilä också ha ”Suomi kuntoon”, men till skillnad från Juha Sipilä och resten av regeringen är vi inte beredda att betala för det med människoliv. För vad har vi kvar att leva för i det här landet om människan inte är någonting värd? Vad är det vi ska arbeta för om vi på vägen offrar vår värdighet, vår mänsklighet, om vi inte kan se oss själva i ögonen? I den senaste opinionsundersökningen var det bara 7 % av befolkningen som stödde Sannfinländarna. Vi kan inte låta en rasistisk minoritet på 7 % förstöra alla värderingar som det här landet byggts upp på under lång tid. Det får inte vara det som våra förfäder kämpade för. Vi som är 93 % måste våga höja våra röster nu. Vi måste visa exempel så att våra ansvariga nuvarande och tidigare ministrar – Juha Sipilä, Paula Risikko och Petteri Orpo kan följa oss. Vi behöver lära våra ledare om de grundläggande värderingar som Finland alltid vilat på och som vi kämpat för under två krig.

Jag vet att vi är många som ser Juha Sipilä, som ser hans ansvar och som har genomskådat regeringens ”sparande på flyktingkostnaderna” och ”effektivisering” som den rasistiska, inhumana agenda den är. Det här är en ödesfråga för vårt land. Folket har fått nog nu. Vi ser att någon gör något inhumant och förkastligt. Då måste vi säga till.

Vi kräver att Juha Sipilä omedelbart tar sitt fulla ansvar som Finlands statsminister för vårt lands asylpolitik. Vi kräver att hela asylpolitiken ses över och riktas om för att utgå från en etiskt hållbar värdegrund där de mänskliga rättigheterna respekteras. De asylbeslut som redan fattats utifrån den sannfinländskt styrda politiken måste rivas upp och omprövas. Vi kräver att han återtar de inskränkningar i asylsökandes rättsskydd som gjorts, att riktlinjerna för Migrationsverkets beslutsprocess ses över och att klassificeringen av så kallade säkra länder omprövas. Då kan vi fortfarande kalla honom för vår statsminister.

Annonser